Email: tuvivietnam.info@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Khóa lễ giải âm binh, bùa ngải, vong dữ theo phá gia chủ tại nước ngoài 1000 EUR

27.000.000₫

Tổng quan

Sau khi TVVN xem đất có cốt và vong tại cơ quan, sẽ tổ chức mời các vong linh lên hỏi. Sau khi các vong linh muốn siêu thoát sẽ tiến hành làm lễ tại cơ quan

âm binh, bùa ngải, vong dữ muốn bắt người, phá hoại, cửa hàng, nhà ở